Alumni Degree: 
M.S.
Year graduated: 
2012
Advisor: 
Kovchegov, Y.V.
Advisor Reference: